Småföretagare är inte förberedda på digitala brott

I tider där behovet av stärkt cybersäkerhet står högt på agendan är svenska företagare inte tillräckligt säkerhetsmedvetna och småföretagarna allra minst.

Var femte företag i Sverige har drabbats av dataintrång, trots det oroas bara var tredje småföretagare för att bli utsatta och de investerar minst i säkerhet. Det visar årets TDI, Telias digitala index 2022.

Svenska företagare har för fjärde året i rad fått ranka sin digitala mognad i TDI, Telias digitala Index och den visar att den digitala klyftan mellan små och stora företag är fortsatt djup.

Små företag har däremot klättrat medan medelstora och större företags index har sjunkit, då de rankar sin digitalisering lägre i år än när coronapandemin härjade som värst.

– Att stora företag inte längre rankar sin digitalisering lika högt kan bero på de utmaningar som många upplevt efter att de återvänt till kontoren. Allt från praktiska saker som för få videokonferensrum eller bristande utrustning i dem, till hur hybridarbetet ska fungera i vardagen, säger Daniel Stark, affärsansvarig för små- och medelstora företagskunder på Telia.

En ökad digitalisering har också medfört en oroande utveckling kring cyberhot. Därför har frågor kring säkerhet fördjupats i årets undersökning. Resultatet visar att två av tio företag i Sverige har drabbats av intrångsförsök under det senaste året.

Bland de stora företagen är det så många som tre av tio. Samtidigt uppger knappt hälften av de drabbade att de är helt återställda, och cirka sex av tio att det hade kunnat undvikas.

Men vad som är särskilt alarmerande är att medvetenheten och beredskapen inför dataintrång och cyberhot är alldeles för låg hos småföretagare. Exempelvis är bara en tredjedel av små företag oroliga för dataintrång, jämfört med nästan dubbelt så många bland större företag. Mest oroliga är företag inom bank, finans och försäkring, jämfört med branschsnittet på marknaden.

– Vår undersökning pekar på att större företag är bättre förberedda på attacker. De har oftare en it- och datasäkerhetspolicy och har i större utsträckning investerat i IT-säkerhet. De har helt enkelt en bättre kontroll på sin IT-miljö och digitala tillgångar, medan mörkertalet för Sveriges små och mellanstora företag förmodligen är väldigt stort, säger Daniel Stark och fortsätter:

– Mindre företag sysselsätter idag 40 procent av den arbetande befolkningen i Sverige. De är motorn i svensk ekonomi men tyvärr är de också exponerade för en digital brottslighet som bara ser ut att växa. Det är som en dold pandemi och sanningen är att vi alla behöver vara oroade, men inte paralyserade. Tillsammans kan vi rusta den svenska motståndskraften - genom att hjälpa fler till en ökad medvetenhet och en bättre och mer säker IT-miljö.

Telia Digital Index har under alla år visat på ett tydligt samband mellan högdigitala och hållbara företag och organisationer. Nu kopplar också nära hälften av alla företag samman säkerhet med hållbarhet.

I årets Telia Digital Index undersöks förutom säkerhet även hållbarhet, välmående och arbetsmiljö. Hämta den samlade rapporten med statistik, data och slutsatser här.

Sysslomansgatan 8
753 11 Uppsala
cross